GDPR

Informace o zpracovávaných osobních údajích

(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – dále Nařízení GDPR)

Naše společnost LINBACH, s r.o., IČ: 02565064 (dále jen „LINBACH“), zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů mimo zaměstnanců.   Ve společnosti působí Informační manažer - IM. Ke dni této informace je to pan/ní Jan Linhart, telefon: +420 601505053, mail: linhart@linbach.cz V případě uplatnění Vašich níže uvedených práv, které by naše společnost řešila, kontaktujte prosím Informačního manažera. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje jsou stanoveny Vaše Následující práva. Máte právo požádat správce osobních údajů – naši společnost o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, o přístup k těmto osobním údajům.   Máte právo na jejich opravu Vašich osobních údajů (v případě nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů), Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 • vznesete námitky proti zpracování (viz dále) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie (EU) nebo právu ČR, které se na naši společnost vztahuje
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti,
Jsou stanoveny důvody, kdy se toto Vaše právo neuplatní.   Máte právo na omezení zpracování.
 • v případě Vašeho popření přesnosti na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
 • Zpracování je protiprávní a a žádáte místo výmazu osobních údajů omezení jejich použití
 • osobní údaje již naše společnost nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • vznesete námitku proti zpracování (viz níže) a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad oprávněnými důvody vaší osoby
  Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případech, kdy se vaše osobní údaje zpracovávají na základě zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni a v případě zpracování, které je prováděno pro účely našich oprávněných zájmů.   Máte právo požádat naši společnost o získání/předání (Právo na přenositelnost) Vašich osobních údajů v případě, že zpracování vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu (dle Nařízení GDPR - podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b)) a zpracování se provádí automatizovaně.   V případě osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, Máte právo tento svůj souhlas odvolat.   Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.   V případě, že dojde v rámci zpracování osobních údajů naší společností k porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme toto porušení bez zbytečného odkladu na našich webových stránkách a v případě, že budeme mít Vaše kontaktní údaje (telefon a emailovou adresu) také přímo Vám.   Subjekty údajů, zpracovávané osobní údaje, účel zpracování  
Subjekt údajů Kategorie osobního údajeOsobní údaj Účel zpracováníPrávní základ (povinnost) Důvod oprávněného zájmu Další účely zpracování Doba uchováníPříjemci Předání do třetí země Automatizované rozhodování (včetně profilování)  
Fyzické osoby – zaměstnanci společností, úřadů a orgánů se kterými se jedná na základě obchodního vztahu nebo na základě zákonných povinností
 •  Jméno a příjmení
 • Emailová adresa
 • IP adresa
 • Rodné číslo (tyto a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních dokladů zaměstnance – např. Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně)
 • Adresa
 • Datum narození
zákonná povinnost,plnění smluvního vztahu, důkazní prostředek, prokázání způsobilosti Doba uchování: 10 kalendářních roků po roce provedení posledního záznamuKvalifikační doklady: 5 let po skončení plnění Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, daňový poradce, finanční auditor, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů  
Fyzické osoby jednající na základě obchodního vztahu
 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu
 • Emailová adresa
 • IP adresa
 • Rodné číslo (tyto a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních dokladů zaměstnance – např. Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně)
 • Adresa
 • Datum narození
zákonná povinnost,smlouva, oprávněný zájem (důkazní nouze, ekonomický zájem, prokázání způsobilosti) Doba uchování:Smlouvy/objednávky atd. 10 po provedení záznamu Kvalifikační doklady: 5 let po skončení plnění Případní příjemci: státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti  
Zákazník
 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • telefon
 • Emailová adresa
 • IP adresa
zákonná povinnost,smlouva, oprávněný zájem (důkazní nouze, ekonomický zájem) Doba uchování:Smlouvy/objednávky atd. 10 po provedení záznamu Registrační informace: 3 měsíce po zrušení registrace Případní příjemci: státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti  
Manželka/dítězaměstnance
 • Příjmení a jméno manžela/ky, rodné číslo a název a adresa zaměstnavatele
 • Jméno, příjmení a rodné číslo dítěte
právní povinnostdůkazní prostředek     Doba uchování: 10 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaúčtoványPřípadní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů  
Majitelé společnosti
 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu
 • Identifikátor osobního dokladu
právní povinnost  Doba uchování: 30 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaznamenány na konkrétním dokladuPřípadní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů  
Statutární zástupci společnosti
 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu
 • Identifikátor osobního dokladu
právní povinnost  Doba uchování: 30 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaznamenány na konkrétním dokladuPřípadní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů  
Otisk razítka
 • Informace o oprávněné osobě k razítku
 • (např. Jméno a příjmení, Identifikační číslo (např. v rámci Komory))
důkazní prostředek  ve vztahu ke konkrétnímu použitípříjemci, případní příjemci: státní orgány, subdodavatelé, zákazníci, právník společnosti  
  Automatizované rozhodování, včetně profilování: Naše společnost neprovádí automatizované rozhodování ani profilování. Základní právní základ: Zákon č. 300/2008 Sb., Zákon č.  90/2012 Sb., Zákon č. 455/1991 Sb., Zákon č. 89/2012 Sb., Zákon č. 418/2011 Sb., Zákon č. 499/2004 Sb., Zákon č. 227/2000 Sb., Zákon č. 480/2004 Sb., Zákon č. 93/2009 Sb., Zákon č. 563/1991 Sb., Zákon 523/1992 Sb., Zákon č. 586/1992 Sb., Zákon č. 253/2008 Sb., Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon 361/2000 Sb., (v platném znění)

PARTNERSKÉ
SPOLEČNOSTI